Năm 2022, môt khu ph?c h?p du l?ch m?i m?, tinh hoa đã đ??c t?p đoàn Sun Group lên k? ho?ch th?c thi cùng m?c tiêu bi?n Hòn Th?m t?o nên đ?o Thiên Đ??ng, th? ph? du l?ch m?i t?i Phú Qu?c. N?i b?t nh?t có th? k? t?i s? phân khu bi?t th? Hòn Th?m, phân khu c?a s? th??ng l?u, riêng t? và cao c?p. V?i mong mu?n mang t?i thiên đ??ng ngh? d??ng riêng t? nh?t, t?p đoàn Sun Group đã khéo léo quy ho?ch phân khu bi?t th? t?i đi?m c?c nam đ?o Hòn Th?m. N?i m?i lo?i hình bi?t th? n?m nép mình bên nh?ng d?c đá hùng vĩ. Bao quanh b?i nh?ng tán r?ng t? nhiên và có đ??c riêng cho mình bi?n Bãi Nôm tuy?t đ?p.Nh?ng ngôi bi?t th? Hòn Th?m s? n?m trong h? sinh thái đ?ng c?p Sun Group Phú Qu?c. https://sungrouphonthom.net/ án đ??c xây d?ng trên v?nh bi?n đ?p và yên tĩnh nh?t Hòn Th?m. V?i làn n??c trong xanh ng?c bích đ?c tr?ng, bóng d?a xanh t?a mát cùng b? cát tr?ng mênh mông m? r?ng vô t?n.Bi?t th? Hòn Th?m c?a Sun Group đáng đ? là tr?m d?ng chân tuy?t v?i đ? t?n h??ng k? ngh? d??ng sau th?i gian làm vi?c căng th?ng. Đ?? bi?t, nh?ng căn bi?t th? t?i Hòn Th?m s? có m?t nét riêng vô cùng đ?c bi?t. Ch?c ch?n s? thu hút khách du l?ch ghé thăm và là nhân t? trong nh?ng qu?n th? du l?ch ngh? d??ng h?ng sang đáng s?ng nh?t t?i Vi?t Nam trong t??ng lai.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-02-24 (木) 14:37:12 (133d)