SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng di?n tích h?n 2,33ha đc thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có đ? cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? FAN d?ng bao g?m tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, thi?t b? v? sinh và thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đc nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u th? gi?i. Đi?m kì di?u c?a các căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đc chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloch?ng bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong đ?t m? bán đ?u tiên ch? đ?u t? chi tiêu MIK Group đã cho công b? 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral? Garden. Trong kho?ng th?i gian t?i ch? đ?u t? chi tiêu ti?p sau công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính & có t?m view tr?c di?n ra công viên và h? đi?u hòa. http://lodserver.iula.upf.edu/describe/?url=https://vinsmartcitytaymo.vn/imperia-smart-city/ http://idea.informer.com/users/imperiasmartt/?what=personal http://foxilla.ch/index.php?qa=user&qa_1=imperiasmarttaymo


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:27:38 (12d)