SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng kích th??c h?n 2,33ha đc thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có đ? cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n bao g?m t?t c? tr?n, t??ng, sàn g? th?i th??ng, đi?u hòa phòng khách, thi?t b? v? sinh & thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u toàn c?u. Đi?m kì di?u c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng kính tr?ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đc chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloch?ng bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong đ?t m? bán th? nh?t ch? đ?u t? MIK Group đã cho ra m?t 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? and I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral? Garden. Trong th?i gi? t?i ch? chi tiêu ti?p sau công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên và h? đi?u hòa. https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=1953556 http://portal.abcnash.edu/forum/Threads.asp?ID=7829 https://source.coderefinery.org/imperiasmarttaymo1 http://www.sdmnapoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1633094 https://git.synz.io/imperiasmarttaymo1 http://www.agriverdesa.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2295370 http://vps630588.ovh.net/imperiasmarttaymo1 https://k289gitlab1.citrin.ch/imperiasmarttaymo1 https://muckrack.com/jordan-forsyth https://www.divephotoguide.com/user/imperiasmarttaymo1


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:49:22 (12d)