T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. T?o nên m?t qu?n th? ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t?, Dragon Ocean Đ? S?n là siêu ngh? d??ng qu?c t? đ?u tiên trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i và nh?ng nét đ?p đa d?ng h?n. S? phát tri?n c?a Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n trong vòng 2-3 năm t?i. T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n là thiên đ??ng quy?n rũ đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và có 480 ha đ?t khai hoang hoàn toàn đáp ?ng m?i tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Nó đ?c đáo b?i toàn b? n??c bi?n quanh khu v?c này luôn trong xanh, không b? đ?c nh? n??c quanh Đ? S?n. Tên chính th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill là Dragon Ocean Đ? S?n.D? án t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. V?i quy mô 480ha, Dragon Ocean Đ? S?n s? là qu?n th? du l?ch bi?n ngh? d??ng cao c?p l?n nh?t mi?n B?c có th? phát tri?n đ??c. Đây là nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá, ti?m năng, h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 12:58:38 (326d)