T?i xã Long H?ng và Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên, Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? ki?u m?u, hi?n đ?i, cung c?p nhi?u lo?i hình s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes Dream City Văn Giang có quy mô 4454 ha v?i m?c giá ph?i chăng, đáp ?ng nhu c?u c?a khách hàng cũng nh? bi?n ??c m? thành hi?n th?c. Song song đó, khu đô th? này đang đ?nh hình m?t thành ph? đô th? hóa, hi?n đ?i, đ?ng c?p trong t??ng lai theo tiêu chu?n Singapore. V?i VinHomes? Dream City, s? k?t h?p gi?a bi?t th?, nhà ph?, shophouse và nhà ?, ti?p theo là VinHomes? Ocean Park và VinHomes? Smart City, m?i công trình đ?u đ??c thi?t k? đ? mang đ?n cho b?n s? k?t h?p hoàn h?o gi?a ki?n ??trúc đ??ng đ?i và ngôi nhà sang tr?ng. Ch? đ?u t? Vingroup đã mang đ?n cho khu đô th? nh?ng thi?t k? l?ng l?y và đ?c đáo nh?t dành riêng cho nh?ng c? dân c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0579471498 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 13:58:18 (76d)